QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH
Lượt xem: 1040
Ngày 09/8/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ- UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 18/8/2023.

Theo quy đinh, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ: Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế làm việc và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở.

Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Quản lý khoa học; Phòng Quản lý công nghệ; Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, con dấu và tài khoản riêng) gồm: (1) Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ; (2) Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo./.

Đính kèm quyết định: QD%2017-%202023%20UBND%20QUY%20DINH%20VE%20SO%20KHCN.pdf

Trần Minh Tuấn- Thanh tra Sở KHCN


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 4415340