Quy định về hoạt động sáng kiến; đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 834

Ngày 13/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến; đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2023.

Nhằm để quy định cụ thể các biện pháp quản lý về hoạt động sáng kiến; việc đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm phục vụ cho công tác xét thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, một số nội dung được quy định cụ thể như sau:

I. Các điều kiện công nhận sáng kiến

1. Sáng kiến được công nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới trong phạm vi một cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến (sau đây gọi tắt là Nghị định số 13/2012/NĐ-CP).

b) Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP.

c) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các đối tượng sau đây không được công nhận là sáng kiến:

a) Giải pháp mà việc công bố, áp dụng trái với pháp luật hiện hành, trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội.

b) Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.

II. Cơ sở có quyền và trách nhiệm xét công nhận sáng kiến

Cơ sở có quyền và trách nhiệm xét công nhận sáng kiến là cơ sở theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.

III. Điều kiện để đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nếu đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:

1. Sáng kiến (đối tượng được công nhận sáng kiến theo quy định tại Điều 2 Chương I của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) được xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng từ cấp tỉnh trở lên nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Sáng kiến đề nghị đánh giá công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng từ cấp tỉnh trở lên là sáng kiến đã được cơ sở đóng trên địa bàn tỉnh công nhận và cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Chương II của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Sáng kiến được áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh và mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với tỉnh Trà Vinh.

c) Tại thời điểm xét công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến không có tranh chấp về quyền tác giả; không có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến nội dung hồ sơ đề nghị xét công nhận.

2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ để làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng (xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng từ cấp tỉnh trở lên) được đánh giá trên 02 tiêu chí:

a) Đã được nghiệm thu ở mức đạt trở lên.

b) Đã được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao từ cấp tỉnh trở lên.

Đối tượng được công nhận có nhiệm vụ khoa học và công nghệ để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng là chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ và người trực tiếp tham gia nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cá nhân đề nghị Hội đồng đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng từ cấp tỉnh trở lên của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Hội đồng đánh giá) đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong toàn tỉnh, toàn quốc phải được cơ sở công nhận trong thời gian cá nhân lập được thành tích và được cơ quan, đơn vị đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Nguyễn Thị Trúc Ly - Phòng Quản lý Công nghệ

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 85
  • Trong tuần: 649
  • Tất cả: 4415342