Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 453
                                                           Đề đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện việc đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã có hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

I. Điều kiện để đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cá nhân (tác giả/đồng tác giả) đề nghị Hội đồng đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng từ cấp tỉnh trở lên của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Hội đồng đánh giá) thực hiện xem xét đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong toàn tỉnh, toàn quốc phải đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:

1.  Đáp ứng đầy đủ theo quy định tại Điều lệ Sáng kiến được ban hành kèm theo Luật khoa học và công nghệ, Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều 18 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 13/11/2023.

2.  Sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải được cơ sở công nhận trong thời gian cá nhân lập được thành tích và được cơ quan, đơn vị đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

3. Trường hợp đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh thì sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có tính mới đã được áp dụng tại nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực kinh tế, xã hội cần được nhân rộng phạm vi ảnh hưởng, trong toàn tỉnh.

4. Trường hợp đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc thì sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có tính mới đã được áp dụng vào thực tiễn tại nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội cần được nhân rộng phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

5. Trường hợp cá nhân là đồng tác giả sáng kiến/nhiệm vụ khoa học công nghệ khi được người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc người chịu trách nhiệm chính tạo ra sáng kiến xác nhận tỷ lệ đóng góp vào sáng kiến từ 30% trở lên mới được đề nghị Hội đồng đánh giá xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

II. Hồ sơ đề nghị đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi toàn tỉnh hoặc toàn quốc của sáng kiến,

Thành phần hồ sơ gồm có:

1.Văn bản đề nghị của cơ sở (cơ quan, đơn vị, địa phương), kèm theo Phụ lục danh sách (tham khảo theo mẫu tại phụ lục 1).

2. Báo cáo kết quả hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của từng sáng kiến (tham khảo theo mẫu phụ lục 2), nhiệm vụ khoa học và công nghệ (tham khảo theo mẫu phụ lục 3) của các cá nhân/đồng tác giả đề nghị và kèm theo các minh chứng (nếu có) đã được cơ sở công nhận.

Trường hợp sáng kiến được chuyển giao cho nhiều đơn vị khác ứng dụng thì phải có xác nhận của thủ trưởng các đơn vị đó; trường hợp sáng kiến do nhóm cá nhân cùng thực hiện thì phải có chữ ký xác nhận của các thành viên trong nhóm.

3. Các tài liệu kèm theo:

- Đối với sáng kiến: Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở công nhận sáng kiến theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ); Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp cơ sở; Các bằng chứng chứng minh sáng kiến đã được áp dụng trong thực tiễn ở phạm vi toàn tỉnh trở lên qua các hình thức như: các bản đánh giá, nhận xét của đơn vị ứng dụng, tài liệu minh họa về hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến (nếu có).

- Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Biên bản nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cơ sở; Các bằng chứng chứng minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được áp dụng trong thực tiễn ở phạm vi toàn tỉnh trở lên qua các hình thức như hợp đồng chuyển giao, xác nhận của các tổ chức ứng dụng nhiệm vụ, kỷ yếu hội thảo, hội nghị khoa học (nếu có).

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc (gồm: 01 bản giấy và 01 file điện tử (file Word và PDF) và 20 bộ photo (theo số lượng thành viên Hội đồng đánh giá).

III. Hình thức gửi hồ sơ:

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 21 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 13/11/2023, cụ thể: Gửi đồng thời bằng hai hình thức qua hệ thống văn bản điện tử (file Word và PDF) và gửi bằng văn bản giấy.

IV. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

1.  Thời gian: Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 21 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 13/11/2023, cụ thể:

+ Đối với cơ sở thuộc ngành giáo dục trước ngày 10/6 hàng năm.

+ Đối với các cơ sở (Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân) trước ngày 20/12 hàng năm.

2.  Địa điểm: Cơ quan Thường trực Hội đồng đánh giá của tỉnh Trà Vinh (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: 38 Nguyễn Thái Học, Phường 1, TP.TV, tỉnh Trà Vinh. Số điện thoại: 02943.862.369 hoặc 02943.862.875).

(Chi tiết nội dung cụ thể tại Công văn số 2496/SKHCN-QLCN ngày 07/12/2023 của Sở Khoa học và Côngg nghệ đím kèm).

2385-acs20-11-cv_pho_bien_qd-26-2023-quy%20dinh%20ve%20hd%20sang%20kien.pdf

Nguyễn Thị Trúc Ly – Phòng Quản lý Công nghệ

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 4415340