Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 107/2013/NĐ- CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ- CP ngày 30/12/2021 của chính phủ ​
Lượt xem: 987

                Ngày 20/9/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 19/2023/TT- BKHCN Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 107/2013/NĐ- CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ- CP ngày 30/12/2021 của chính phủ (gọi tắt là Thông tư).

              Thông tư có III Chương và 15 Điều, cụ thể: Chương I Quy định chung, gồm Điều 1 và Điều 2; Chương II Quy định cụ thể, từ Điều 3 đến Điều 13; Chương III Điều khoản thi hành, gồm Điều 14 và Điều 15.

          - Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

              - Về đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử quy định tại Điều 43 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 4 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP; Điều 44 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 4 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP; Điều 45 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 4 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP; khoản 25, khoản 26, khoản 27 Điều 4 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Thông tư này.

              - Về hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 11 năm 2023. Thông tư số 27/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định của văn bản mới được ban hành./.

Đính kèm Thông tư: THONG%20TU%2019-2023%20BKHCN.pdf

Trần Minh Tuấn- Thanh tra Sở KHCN


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 644
  • Tất cả: 4415337