NHÌN LẠI NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN TỈNH TRÀ VINH SAU CHẶNG ĐƯỜNG PHẤN ĐẤU 30 NĂM
Lượt xem: 3442

Tỉnh Trà Vinh, từ khi được tái lập (năm 1992) đến nay, khoa học và công nghệ đã đóng góp tích cực trong lĩnh vực khoa học quản lý, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, một số kết quả nổi bật như sau:

Đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng GRDP của tỉnh Trà Vinh được đo bằng chỉ số TFP bình quân giai đoạn 2015-2020 là 47,73%, trong khi giai đoạn 2011-2014 là 19,4%, cao hơn bình quân cả nước giai đoạn 2015-2020 là 3,23% (cả nước 44,50%) (số liệu được Viện Năng suất Việt Nam tính năm 2020).

▪ Triển khai 365 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học (gọi tắt là đề tài) gồm các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn. Các đề tài nghiên cứu ứng dụng được phổ biến và chuyển giao khoa học và công nghệ cho người dân áp dụng các mô hình, quy trình công nghệ vào sản xuất đời sống có tác dụng cộng hưởng và lan tỏa rất lớn phát huy được hiệu quả kinh tế trong nhiều năm.

▪ Khoa học và công nghệ đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính:

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước để đẩy mạnh hiệu quả hướng tới mục tiêu là nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của bộ máy hành chính, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (gửi nhận văn bản điện tử qua môi trường mạng giữa các cơ quan hành chính nhà nước, trong hoạt động chỉ đạo điều hành công việc nội bộ của cơ quan, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các tổ chức, cá nhân; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm chuyên ngành như: phần mềm kế toán, phần mềm quản lý phương tiện đo,…) Dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 (nay chuyển sang ISO 9001: 2015) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đầu tư kinh phí sự nghiệp khoa học hàng năm để hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước triển khai xây dựng và áp dụng ISO và giao cho Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối triển khai, giám sát thực hiện; tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 165 cơ quan đơn vị hành chính nhà nước các cấp xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 (trong đó 100% Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai áp dụng ISO).

▪ Khoa học và công nghệ đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển:

Thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 và cũng để tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình tham gia hội nhập, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và triển khai thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá chủ lực của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011-2020” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng dự toán kinh phí thực hiện là 139,479 tỷ đồng; Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt uớc tổng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ là 11.280.000.000 đồng.

Giai đoạn 2011-2020, đã tổ chức 02 Hội thảo để giới thiệu cho các doanh nghiệp trong tỉnh một số mô hình điển hình thành công trong việc áp dụng năng suất và chất lượng trong cả nước và giải pháp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; xuất bản trên 1000 bản Cẩm nang về năng suất và chất lượng; tổ chức 40 khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về năng suất và chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan; hỗ trợ 17 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng 5S; hỗ trợ 11 lượt doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia, cả 11 lượt doanh nghiệp đều đạt giải, trong đó có 02 Giải vàng (Công ty Lương thực Trà Vinh, Công ty CP Trà Bắc), và 09 lượt Giải bạc (Công ty Lương thực Trà Vinh, Công ty CP Dược phẩm TV Pharm, Công ty CP Trà Bắc, Công ty Mỹ Lan,…).

Giai đoạn 2021-2025, hàng năm tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, đặc biệt là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp; hàng năm, xây dựng 01 chuyên mục để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng. Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho 10 chuyên gia năng suất chất lượng; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho 250 lượt cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 400 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động của doanh nghiệp; 250 lượt giảng viên, sinh viên trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hỗ trợ xây dựng, áp dụng và chứng nhận 17 hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, 13 công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. Xây dựng 01 Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn, hướng dẫn, đánh giá áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), VietGAP, thực hành nông nghiệp hữu cơ”. Xây dựng thí điểm 01 nhiệm vụ khoa học như: chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (HACCP). Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP, VietGAP), môi trường, sức khỏe nghề nghiệp… phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

▪ Khoa học và công nghệ hỗ trợ tổ chức, cá nhân phát triển tài sản trí tuệ:

Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, theo đó Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ; áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, HTQLCL sản phẩm một cách có hiệu quả góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giảm hao phí, công lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc tế.Từ năm 2012 – 2021, hỗ trợ xây dựng và đăng ký bảo hộ trong nước 243 nhãn hiệu bao gồm: nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu thông thường; sáng chế/giải pháp hữu ích đã nộp đơn đăng ký bảo hộ độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. Triển khai dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể  “Măng cụt Tân Qui” cho sản phẩm măng cụt của cù lao Tân Qui, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá đạt loại Khá; nộp Đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm, lúa gạo hữu cơ của huyện Châu Thành (Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định chấp nhận Đơn hợp lệ); đang xây dựng hồ sơ nộp Đơn đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm Dừa sáp và Nhãn hiệu Chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.

▪ Khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước:

Nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành 06 Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, gồm:QCKTĐP: Khai thác thủy sản bằng nghề Rập xếp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,QCKTĐP: Khai thác thủy sản bằng nghề Lưới Đáy hàng khơi, QCKTĐP: Khai thác Nghêu và Sò huyết giống tự nhiên, QCKTĐP: Khai thác ruốc tự nhiên, QCKTĐP: Quy trình sản xuất và sản phẩm rượu Xuân Thạnh, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Số lượng phương tiện đo được kiểm định hàng năm trên 40.000, góp phần mang lại công bằng, văn minh trong thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các nhà kinh doanh chân chính./.

 

Thi Lan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 4415340