Nghiệm thu đề tài “ Lịch sử Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh giai đoạn (1945 - 2020)”
Lượt xem: 2220
1. Mở đầu Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, trong đó xác định nhiệm vụ: “Quan tâm chỉ đạo việc sưu tầm, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử địa phương, ngành bằng nhiều hình thức”. 

Ảnh: Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài “Lịch sử Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh giai đoạn (1945 – 2020)”

Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong huấn luyện cán bộ, chiến sĩ thực hiện đường lối cách mạng, đường lối quân sự của Đảng để công tác chiến đấu đạt hiệu suất cao. Đề tài Lịch sử Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh giai đoạn (1945 – 2020)được triển khai thực hiện với mục tiêu làm rõ truyền thống của nhà trường trong công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh thực hiện đường lối cách mạng, đường lối quân sự, rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật để chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Kết quả nghiên cứu Lịch sử Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh giai đoạn (1945 – 2020)

Sau thời gian 20 tháng triển khai thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tổ chức thu thập thông tin từ cơ sở dữ liệu của các đơn vị Quân khu, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre, Trung tâm lưu trữ Quốc gia II tại Thành phố Hồ Chí Minh: khai thác tài liệu tiếng Việt và tài liệu dịch; tìm kiếm và gặp gỡ nhân chứng nguyên là cán bộ lãnh đạo, Chỉ huy Trường Quân sự các thời kỳ trong tỉnh và ngoài tỉnh (Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, An Giang). Kết quả nhóm nghiên cứu đã thu thập được 36 hình ảnh tư liệu hoạt động; 44 chân dung của Ban giám hiệu qua các thời kỳ; phỏng vấn, điều tra 93 phiếu thông tin về quá trình hình thành, phát triển, truyền thống đấu tranh cách mạng, những chứng tích, hiện vật lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh.

Qua đó nhóm nghiên cứu đã tổng hợp, phân tích và xây dựng Lịch Sử Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh giai đoạn (1945 – 2020) trong đó thể hiện rõ các nội dung và móc son lịch sử của Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh qua các thời kỳ:

- Đặc điểm chiến trường Trà Vinh: Khái quát về vị trí đại lý hành chính, quân sự có liên quan đến hoạt động huấn luyện quân sự trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Khái quát công tác huấn luyện và địa điểm đặt trụ sở của Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh; Công tác huấn luyện quân sự trong các lực lượng vũ trang cách mạng Trà Vinh trước năm 1945, phát huy truyền thống đấu tranh, lực lượng vũ trang từng bước được củng cố, xây dựng và phát triển.

- Công tác huấn luyện quân sự tỉnh Trà Vinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) nội dung thể hiện rõ nét về công tác huấn luyện quân sự trong các lực lượng vũ trang cách mạng giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp 1945 – 1947; Công tác huấn luyện quân sự tại Trà Vinh 1947 - 1951; Công tác huấn luyện quân sự tỉnh Vĩnh Trà 1951 – 1954. Dưới sự lãnh đạo của Đảng quân dân ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống thực dân Pháp giành thắng lợi. Trong 9 năm chiến đấu chống thực dân Pháp, lực lượng vũ trang cách mạng đã khắc phục muôn vàn khó khăn, gian khổ, công tác huấn luyện có bước phát triển rõ rệt, đổi mới tư duy, thay đổi kỹ năng chiến đấu phù hợp từng đối tượng và đúc kết được những bài học kinh nghiệm hữu ích.

- Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954 – 1975) làm rõ hoạt động huấn luyện quân sự tỉnh Trà Vinh từ giai đoạn đấu tranh chính trị đến Đồng Khởi 1954 – 1960; Củng cố, đáp ứng yêu cầu huấn luyện phục vụ chiến đấu Lực lượng vũ trang tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới. Với ý chí và quyết tâm cao, Trường Quân sự đã từng bước vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tực lực, tự cường cùng nhân dân cố gắng hoàn thành từng nhiệm vụ được giao góp phần làm nên chiến thắng lịch sử giải pháp miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

- Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 – 2020) khắc hoạ lịch sử về quá trình chiến đấu trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam 1975 – 1979; Huấn luyện, đào tạo lực lượng vũ trang làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia 1979 – 1989; Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 1990 – 2000 và giai đoạn 2000 – 2020. Qúa trình đào tạo, huấn luyện Lãnh đạo nhà trường luôn đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục và đạo tạo phù hợp với từng đối tượng và chuyển biến theo từng giai đoạn tương ứng trong tình hình mới đảm bảo phòng, chống chiến lược diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

Qua nghiên cứu xây dựng Lịch sử Trường Quân sự tỉnh Trà Vinh giai đoạn (1945 - 2020) đã làm rõ hơn về sự hình thành, xây dựng và phát triển của Trường Quân sự qua các thời kỳ thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần kiên cường bất khuất của quân và dân ta luôn nêu cao tinh thần dân tộc, khắc phục mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

3. Kết quả nghiệm thu:

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu thông qua ngày 20/10/2021 với kết quả xếp loại: Đạt.

Thu Trang – phòng QLKH


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 23
  • Trong tuần: 1 209
  • Tất cả: 4407310