Kết quả thực hiện Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về việc thẩm định và phê duyệt kinh phí hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021
Lượt xem: 1919
Ngày 02/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 221/QĐ-UBND về việc thẩm định và phê duyệt kinh phí hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo đó, UBND đã ủy quyền cho Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt kinh phí hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong hạn mức kinh phí dưới 100 triệu đồng và giao Giám đốc Sở KH&CN làm cơ quan đầu mối, chủ trì thẩm định kinh phí hỗ trợ  theo quy định tại Điểm b Khoản 1, Điểm a, b Khoản 3 Điều 6 Quy định được ban hành theo Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả như sau:

1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến:

          - Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành 02 công văn: Công văn số 91/SKHCN-QLCN ngày 01/02/2021 và công văn số 170/SKHCN-QLCN ngày 02/3/2021 (lần 2) về việc thông báo rà soát nhu cầu hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND gửi các sở ngành, tổ chức cá nhân, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

          - Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Tổ Công tác Chỉ đạo phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm (gọi tắt là Tổ Công tác), Sở đã tham mưu Tổ Công tác ban hành công văn số 990/TCT-QLCN ngày 12/8/2021 và công văn số 1112/SKHCN-QLCN ngày 07/9/2021 gửi các sở, các thành viên Tổ Công tác, các tổ chức cá nhân về việc đề xuất nhu cầu hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị để gia tăng hàm lượng khoa học trong từng ngành hàng, sản phẩm đã có nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ tài sản trí tuệ.

          - Phổ biến chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.

          - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp cận với 06 nhà đầu tư để triển khai cụ thể về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND.

          - Lồng ghép với Dự án SME đã triển khai Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND tại 02 hội nghị, 02 hội thảo khoa học.

          - Tiếp tục phát hành 500 quyển “Sổ tay hướng dẫn cách thức thực hiện thủ tục” để được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND.

          - Tổ chức 02 cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND. 

          2. Kết quả thực hiện:

          a) Về nội dung hỗ trợ có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước: Trong năm 2021, đã hỗ trợ cho 01 hồ sơ đề nghị thẩm định công nghệ (hỗ trợ theo điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND với kinh phí 08 triệu đồng), theo đề xuất của các đơn vị đã tổ chức 06 lớp tập huấn nâng cao nhận thức trong hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ để tạo lập và bảo hộ các giá trị tài sản trí tuệ, với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng.

          b) Về hỗ trợ đầu tư trực tiếp:

          Hiện tại có 02 tổ chức (Hội Doanh nhân trẻ Trà Vinh và Cty TNHH Nguyễn Trình) có nhu cầu hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND. Song, do bị ảnh hưởng của tình hình Dịch bệnh Covid-19 các dự án chưa hoàn thành; các hợp đồng chuyển giao công nghệ, mua máy móc thiết bị chưa được nghiệm thu thanh lý (nên chưa đáp ứng điều kiện được quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND). Theo ý kiến của doanh nghiệp là hồ sơ thủ tục sẽ được hoàn chỉnh và gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ trong năm tới.

          Vì vậy, đến nay chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 7 Điều 4 và Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND./.

                                                          Thúy Hằng


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 1 212
  • Tất cả: 4407313