5/2024 Xây dựng lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020
Lượt xem: 114

* Tên nhiệm vụ: Xây dựng lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020

* Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

Địa chỉ: 66H Hải Thượng Lãn Ông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3822726

* Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Phạm Tiết Cường

  Điện thoại: 0916713429. Email: kh.ngthi11@gmail.com

* Cá nhân tham gia chính:

CN. Trần Bình Trọng; ThS. Nguyễn Văn Dũ; ThS. Lâm Quang Vinh; CN. Nguyễn Văn Triết; CN. Phạm Tiết Cường; ThS. Nguyễn Thị Tuấn Thanh; CN. Kiên Banh; KS. Nguyễn Quốc Phương; CN. Nguyễn Văn Thương; CN. Nguyễn Nhật Tường; ThS. Dương Văn Phương; ThS. Sơn Sua Sa Đây.

* Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nghiên cứu Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh từ khi thành lập đến năm 2020 nhằm ghi nhận lại quá trình hình thành, phát triển và khẳng định sự đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng, xây dựng và phát triển tỉnh Trà Vinh.

* Kết quả thực hiện:

Đề tài đã nghiên cứu làm rõ các bối cảnh: Lịch sử hình thành và phát triển các phong trào đấu tranh, truyền thống văn hóa và chống giặc ngoại xâm của nhân dân Trà Vinh; Các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất ở Trà Vinh và cuộc vận động nhân dân đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Mặt trận Việt Minh, mặt trận Liên Việt tỉnh Trà Vinh vận động nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954); Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam tỉnh Trà Vinh trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cửu Long vận động nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975-2020)

* Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2023

* Kinh Phí thực hiện: 523.376.910 đồng./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 681
  • Tất cả: 4412040