08/2023 Tên nhiệm vụ “Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh” cho sản phẩm tôm của Trà Vinh”
Lượt xem: 1220

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS.Lê Thị Bích Thủy

Cá nhân tham gia: PGS.TS.Lê Thị Nam Giang; KS.Lê Thị Bích Thủy; CN.Thái Phan Quang Hiếu; CN.Bùi Thị Sinh Vẹn; ThS.Nguyễn Thị Hạnh Lê; CN.Trần Hoàng Long; ThS.Nguyễn Ngọc Mai Thy; CN.Nguyễn Trần Hải Đăng.

Mục tiêu nhiệm vụ

   - Xác lập thành công quyền sở hữu công nghiệp đối với NHCN “Tôm Trà Vinh” và xây dựng hệ thống văn bản quản NHCN “Tôm Trà Vinh” nhằm nâng cao giá trị kinh tế và uy tín cho các sản phẩm tôm Trà Vinh; đảm bảo về cơ sở pháp lý cho việc phát triển thương hiệu tôm Trà Vinh.

    - Đăng ký bảo hộ thành công NHCN “Tôm Trà Vinh” tại Việt Nam cho các sản phẩm tôm giống, tôm thương phẩm (còn sống), tôm thẻ chân trắng thương phẩm (còn sống), tôm càng xanh thương phẩm (còn sống), tôm sú đông lạnh, tôm thẻ chân trắng đông lạnh, tôm càng xanh đông lạnh và tôm khô;

    - Xây dựng được hình quản hệ thống văn bản quản NHCN “Tôm Trà Vinh” phù hợp với pháp luật và thực tế của địa phương cũng như chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh;

    - Xây dựng được hệ thống nhận diện thương hiệu gắn với NHCN “Tôm Trà Vinh” nhằm quảng bá và phát triển sản phẩm;

    - Áp dụng thí điểm thành công hình quản NHCN “Tôm Trà Vinh” trên thực tế đối với 02 tổ chức/cá nhân.

Kết quả thực hiện:

-   Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát về thực trạng nuôi, chế biến tôm và vấn đề thương mại hóa sản phẩm tôm tại Trà Vinh

 -   Logo NHCN

 -   Quy chế Quản sử dụng NHCN

 -   hình quản NHCN “Tôm Trà Vinh”

 -   Quy chế Cấp thu hồi quyền sử dụng NHCN “Tôm Trà Vinh”

 -   Quy chế Kiểm soát việc sử dụng NHCN “Tôm Trà Vinh”

 -   Bộ hồ đăng NHCN “Tôm Trà Vinh”

 -   Giấy chứng nhận đăng NHCN “Tôm Trà Vinh”

 -   Hệ thống nhận diện thương hiệu NHCN “Tôm Trà Vinh”

 -   Sổ tay quản NHCN “Tôm Trà Vinh”

 -   Các công cụ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm

 -   Tem truy xuất nguồn gốc mang NHCN “Tôm Trà Vinh”

-   Báo cáo kết quả và Tài liệu 01 Hội thảo 03 Tập huấn theo Mục 5 của Thuyết minh Dự án

-   Báo cáo kết quả thực hiện áp dụng thí điểm mô hình quản lý NHCN “Tôm Trà Vinh” đối với 02 tổ chức, cá nhân

 -   Báo cáo tổng kết Dự án.

Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 03/2021 đến tháng 04/2023.

Kinh phí thực hiện: 544.756.905 đồng./.

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 1 205
  • Tất cả: 4407306