05/2023 Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu giải pháp phát triển mô hình canh tác lâm ngư kết hợp hiệu quả và bền vững khu vực ven biển Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.”
Lượt xem: 1126

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Trần Đức Thành.

Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: Nghiên cứu mô hình canh tác lâm ngư kết hợp phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm xây dựng và nhân rộng mô hình canh tác lâm ngư kết hợp góp phần nâng cao độ che phủ của rừng và tăng cường khả năng phòng hộ khu vực ven biển Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Mục tiêu cụ thể:

          - Xác định được hiện trạng các mô hình canh tác lâm ngư kết hợp tại khu vực Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.

           - Đánh giá được ảnh hưởng của vị trí mô hình, các chỉ tiêu lâm học, kỹ thuật canh tác thủy sản đến môi trường đất, nước và năng suất thủy sản trong các mô hình canh tác lâm ngư.

           - Xác định được hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các mô hình lâm ngư.

           - Đề xuất được giải pháp phát triển mô hình canh tác lâm ngư kết hợp cho hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

         - Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng tình hình canh tác lâm ngư kết hợp tại khu vực nghiên cứu.

          - Nội dung 2: Đánh giá ảnh hưởng của vị trí mô hình lâm ngư, các chỉ tiêu lâm học, môi trường đất, nước đến năng suất thủy sản.

          - Nội dung 3: Đánh giá ảnh hưởng của kỹ thuật canh tác thủy sản đến môi trường đất, nước và đến năng suất thủy sản trong mô hình lâm ngư.

          - Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các mô hình lâm ngư.

          - Nội dung 5: Đề xuất các giải pháp duy trì phát triển bền vững các mô hình canh tác lâm ngư hiệu quả.

          - Nội dung 6: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật phát triển mô hình canh tác lâm ngư hiệu quả bền vững.

          - Nội dung 7: Tổ chức Hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu của đề tài.

Lĩnh vực nghiên cứuNông nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu được thực hiện với các phương pháp:

          - Điều tra 300 phiếu về hiện trạng canh tác lâm ngư kết hợp (diện tích mô hình, diện tích rừng, thành phần loài, kỹ thuật nuôi trồng, năng suất và sản lượng, chỉ tiêu liên quan đến kinh tế, xã hội và môi trường).

          - Điều tra đặc điểm lâm học của rừng về thành phần loài, mật độ, sinh trưởng và trữ lượng bình quân trên 200 ô tiêu chuẩn (100 m2/ô). Thu thập 66 lượt hộ về số liệu độ tàn che của rừng.

          - Phân tích 108 mẫu nước và 108 mẫu bùn về các chỉ tiêu có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, môi trường nuôi thủy sản. Điều tra 153 lượt hộ về năng suất thủy sản (nội dung 2). Điều tra 153 lượt hộ về kỹ thuật canh tác thủy sản (nội dung 3).

          - Xử lý phân tích thống kê: Phân tích, tổng hợp và bổ sung số liệu nghiên cứu. Dùng phần mềm Exel, SPSS để lưu trữ và xử lý số liệu.

Kết quả dự kiến:

         1. Kết quả xử lý phân tích số liệu;

         2. Báo cáo Đánh giá hiện trạng canh tác lâm ngư kết hợp tại khu vực Duyên Hải (huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải), tỉnh Trà Vinh;

         3. Báo cáo Đánh giá ảnh hưởng của vị trí, các chỉ tiêu lâm học, môi trường đất, nước trong các mô hình lâm ngư đến năng suất thủy sản trên địa bàn huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

         4. Báo cáo Đánh giá ảnh hưởng của kỹ thuật canh tác thủy sản đến môi trường đất, nước và đến năng suất thủy sản trong mô hình lâm ngư trên địa bàn huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

         5. Báo cáo Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các mô hình lâm ngư trên địa bàn huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

         6. Hướng dẫn kỹ thuật phát triển mô hình canh tác lâm ngư hiệu quả bền vững trên địa bàn huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

         7. Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài (gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt);

         8. 01-02 bài báo. Công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có  chỉ số ISSN.

 

Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 24 tháng từ 09/2023 đến 09/2025.

Kinh phí được phê duyệt: 1.356.483.100 đồng.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 1 205
  • Tất cả: 4407306