05/2023 Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025”
Lượt xem: 1007

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Trà Vinh.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Lê Thị Thu Diềm.

Cá nhân tham gia: TS.Lê Thị Thu Diềm; TS.Tất Duyên Thư; TS.Lê Thanh Sơn; PGS.TS.Phước Minh Hiệp; PGS.TS.Nguyễn Văn Nguyện; TS.Lâm Thị Mỹ Lan; ThS.Nguyễn Thị Phương Uyên; ThS.Phạm Thị Mỹ Xương; ThS.Châu Văn Hòa; ThS.Trần Thị Kim Hoàng.

Mục tiêu nhiệm vụ

            - Mục tiêu chung: Xây dựng các giải pháp nhằm cải thiện và thúc đẩy thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030, tiến đến xây dựng tầm nhìn chiến lược đến năm 2050.

            - Mục tiêu cụ thể:

            + Đánh giá thực trạng thực hiện dự án đầu tư và thu hút các dự án đầu tư tư nhân, nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010-2020.

            + Đánh giá thực trạng trên địa bàn tỉnh môi trường kinh doanh và tính hấp dẫn của môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh đối với nhà đầu tư.

            + Xây dựng các giải pháp thu hút đầu tư tư nhân, nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030.

            + Xây dựng khung chiến lược cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Kết quả thực hiện:

           - Báo cáo khung phân tích cho nghiên cứu giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

           - Báo cáo phân tích và đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020.

          - Báo cáo phân tích và đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010-2020.

          - Báo cáo đề xuất giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

          - Báo cáo xây dựng khung chiến lược cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025.

          - Khung nội dung và yêu cầu kỹ thuật thiết kế đối với ấn phẩm sổ tay quảng bá, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, tên ấn phẩm: „Trà Vinh-Tiềm năng và phát triển.

          - Bảng khảo sát chính thức về cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư tỉnh Trà Vinh.

          - Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài (báo cáo tổng hợp; báo cáo tóm tắt).

          - Dữ liệu khảo sát.

          - 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

          - Sổ tay: Trà Vinh – Tiềm năng và phát triển.

 Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2022.

Kinh phí thực hiện: 503.432.502 đồng./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 1 212
  • Tất cả: 4407313