04/2023 Tên nhiệm vụ “Giải pháp xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025”
Lượt xem: 857

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Vũ Minh Tâm.

Cá nhân tham gia: TS.Vũ Minh Tâm; ThS.Thạch Phước Bình; PGSTS.Phước Minh Hiệp; TS.Lý Thị Minh Châu; TS.Nguyễn Minh Đạt; TS. Nguyễn Thanh Hùng; ThS.Kim Vui; ThS.Lưu Bảo Anh.

Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu các thành phần, mối liên hệ giữa các thành phần của hệ sinh
thái khởi nghiệp và xây dựng các giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
nhằm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp kinh doanh tại tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2025.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp -Đánh giá thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Trà Vinh giai đoạn 2016-2020.

- Đánh giá tác động của các yếu tố hệ sinh thái khởi nghiệp đến hoạt động
khởi nghiệp kinh doanh tại tỉnh Trà Vinh.

- Đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp kinh doanh tại tỉnh Trà Vinh. Giai đoạn 2020 – 2025.

Kết quả thực hiện:

 - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt).

 - Hệ thống lý thuyết về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp và các điều kiện tác động đến hoạt động khởi nghiệp kinh doanh.

 - Đánh giá thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Trà Vinh giai đoạn 2016-2020.

 - Đánh giá tác động các yếu tố hệ sinh thái khởi nghiệp đến hoạt động khởi nghiệp kinh doanh tại tỉnh Trà Vinh.

 - Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Trà Vinh giai đoạn 2020-2025.

 - Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê.

 - Tài liệu hướng dẫn khảo sát chất lượng hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh Trà Vinh.

 - Kỷ yếu Hội thảo.

 - Bài báo khoa học:Tác động từ hệ sinh thái khởi nghiệp đến hành vi khởi nghiệp tại Trà Vinh.

 - Bài báo khoa học: Giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh.

 Thời gian bắt đầu bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 06/2021 đến tháng 12/2022.

Kinh phí thực hiện: 370.916.365 đồng./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 1 205
  • Tất cả: 4407306