03/2023 Tên nhiệm vụ “Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất dừa sáp từ mô hình trồng dừa sáp cấy phôi tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh”
Lượt xem: 1139

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS.Lê Thị Ngọc Loan.

Mục tiêu nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của quần thể dừa sáp cấy phôi; đánh giá năng suất, chất lượng trái dừa có sáp; hiệu quả kinh tế xã hội của mô hình trồng dừa sáp cấy phôi.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Đánh giá sinh trưởng và phát triển của quần thể dừa sáp cấy phôi trong mô hình trồng dừa sáp cấy phôi từ dự án thuộc chương trình Nông thôn Miền núi (NTMN)

+ Năng suất, chất lượng trái dừa có sáp của mô hình trồng dừa sáp cấy phôi từ dự án.

+ Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng dừa sáp cấy phôi.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1. Theo dõi, đo đạc, đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển dừa sáp của mô hình trồng dừa sáp cấy phôi từ dự án nông thôn miền núi đã thực hiện.

Nội dung 2. Theo dõi, phân tích và đánh giá năng suất, sản lượng và chất lượng sáp từ trái dừa sáp trong mô hình trồng dừa sáp cấy phôi.

Nội dung 3. Thu thập phân tích số liệu để xác định hiệu quả kinh tế của mô hình dừa sáp trồng từ cây cấy phôi so với cây được trồng từ trái.

Nội dung 4. Viết báo cáo tổng kết.

Lĩnh vực nghiên cứuNông nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu: 

Nội dung 1: Theo dõi, đo đạc, đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của dừa sáp của mô hình trồng dừa sáp cấy phôi từ dự án nông thôn miền núi đã thực hiện

- Liên hệ, trao đổi phối hợp triển khai phương án thực hiện đề tài.

- Theo dõi ghi nhận quá trình sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh đối với vườn dừa chưa cho trái.

- Khảo sát, thu thập về kỹ thuật, phương pháp bón phân chăm sóc của mô hình.

- Phân tích, đánh giá quá trình sinh trưởng phát triển của mô hình.

Nội dung 2: Theo dõi, phân tích và đánh giá năng suất, sản lượng và chất lượng sáp từ trái dừa sáp trong mô hình trồng dừa sáp cấy phôi.

- Liên hệ, trao đổi phối hợp triển khai phương án thực hiện đề tài.

- Theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh của vườn đang cho trái.

- Khảo sát, thu thập về kỹ thuật, phương pháp bón phân chăm sóc của mô hình.

- Phân tích, đánh giá chất lượng sáp từ trái dừa sáp trong mô hình trồng dừa sáp cấy phôi.

Nội dung 3: Thu thập phân tích số liệu để xác định hiệu quả kinh tế của mô hình dừa sáp trồng từ cây cấy phôi so với cây được trồng từ trái.

- Thu thập thông tin.

- Phân tích số liệu, viết báo cáo sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế.

Nội dung 4: Viết báo cáo tổng kết

Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt được trình bày rõ ràng khoa học.

Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt).

- Báo cáo khả năng sinh trưởng, năng suất dừa sáp và chất lượng sáp từ mô hình trồng dừa sáp cấy phôi của dự án.

- Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình dừa sáp trồng từ cây cấy phôi so với cây được trồng từ trái.

- Quy trình kỹ thuật canh tác dừa sáp trồng từ cây cấy phôi.

Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 24 tháng từ 08/06/2023 đến 07/06/2025.

Kinh phí được phê duyệt: 440.972.910 đồng.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 1 205
  • Tất cả: 4407306