02/2023 Tên nhiệm vụ “Lịch sử công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020”
Lượt xem: 1319

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Dân vận Tỉnh uỷ Trà Vinh.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.Kim Rương.

Mục tiêu nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát: Đề tài  “Lịch sử công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020”  được thực hiện nhằm ghi lại quá trình lãnh đạo, tổ chức, triển khai công tác dân vận của Đảng bộ Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020 một cách chính xác, khách quan, có luận cứ khoa học. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đóng góp vào lý luận công tác dân vận của Đảng và Nhà nước. Kết quả nghiên cứu khoa học được dùng làm tài liệu chính thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trong tỉnh.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Thu thập được các tư liệu lịch sử công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 – 2020

+ Xác định được lịch sử các giai đoạn phát triển công tác dân vận tỉnh Trà Vinh trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1. Thu thập các tư liệu lịch sử công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 – 2020.

- Nội dung 2. Xây dựng các báo cáo về các giai đoạn phát triển công tác dân vận tỉnh Trà Vinh trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Nội dung 3. Biên soạn tài liệu Lịch sử công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 – 2020

Lĩnh vực nghiên cứuKhoa học xã hội và Nhân văn

Phương pháp nghiên cứu:       

Nội dung 1: Thu thập các tư liệu lịch sử công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 – 2020

Thu thập tư liệu, tài liệu lịch sử công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020 từ các cơ quan, đơn vị và cá nhân.

-  Điều tra, phỏng vấn thông tin về chứng cứ, tư liệu lịch sử về các giai đoạn phát triển công tác dân vận.

- Hội thảo lần 1: Tổ chức để lấy ý kiến về các tư liệu, thông tin công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 – 2020.

Nội dung 2: Xây dựng các báo cáo về các giai đoạn phát triển công tác dân vận tỉnh Trà Vinh trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Từ các nguồn thôn tin, tư liệu đã được thu thập, điều tra, phỏng vấn được nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp nhằm mục đích đánh giá chứng cứ, tư liệu lịch sử về quá trình hình thành, pháp triển Trà Vinh vùng đất, con người, làm rõ bối cảnh lịch sử hình thành và phát triển các phong trào dân vận của tỉnh gắn với các phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân; các hoạt động của ngành dân vận qua các thời kỳ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đúc kết những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh.

- Hội thảo lần 2: Trao đổi, thảo luận lấy ý kiến xây dựng đề cương bản thảo lịch sử công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020.

    Nội dung 3: Biên soạn tài liệu Lịch sử công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 – 2020.

- Viết bản thảo Lịch sử công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 – 2020.

- Hội thảo lần 3: Thông qua  bản thảo lịch sử công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020.

-  Hoàn chỉnh bản thảo Lịch sử công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 – 2020.

- Xin giấy phép xuất bản và in ấn Quyển Lịch sử công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 – 2020.

-  Viết báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.   

Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt).

- Báo cáo công tác dân vận Đảng bộ tỉnh Trà vinh giai đoạn tiền khởi nghĩa (1930 – 1945);

- Báo cáo công tác dân vận Đảng bộ tỉnh Trà Vinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954);

- Báo cáo công tác dân vận Đảng bộ tỉnh Trà Vinh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975);

- Báo cáo công tác dân vận trên địa bàn Trà Vinh (thuộc tỉnh Cửu Long, 1975 – 1992);

- Báo cáo công tác dân vận Đảng bộ tỉnh Trà Vinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1992 - 2020);

- Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả thu thập, điều tra;

- Quyển “Lịch sử công tác dân vận tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 – 2020”

- Bài báo khoa học.

Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 24 tháng từ 15/02/2023 đến 14/02/2025.

Kinh phí được phê duyệt: 621.099.300 đồng.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 1 208
  • Tất cả: 4407309