01/2023 Tên nhiệm vụ “Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (1930 - 2020)”
Lượt xem: 1113

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Chính trị Trà Vinh.

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Lâm Ngọc Rạng

Mục tiêu nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu toàn diện về quá trình hình thành và phát triển của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (1930-2020) và xây dựng bộ tư liệu lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh qua các thời kỳ..

- Mục tiêu cụ thể:

+ Thu thập được các tư liệu, sử liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (1930-2020)

+ Xây dựng các báo cáo làm rõ về quá trình hình thành và phát triển của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (1930-2020).

+ Biên soạn và xuất bản Tài liệu lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (1930-2020).

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Thu thập các tư liệu, sử liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (1930 - 2020).

- Nội dung 2: Xây dựng các báo cáo làm rõ về quá trình hình thành và phát triển của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (1930-2020).

- Nội dung 3: Biên soạn và xuất bản Tài liệu Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (1930 -2020).

- Nội dung 4: Viết báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

Lĩnh vực nghiên cứuKhoa học xã hội và Nhân văn

Phương pháp nghiên cứu: 

Nội dung 1: Thu thập các tư liệu, sử liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (1930 – 2020).

 - Phương pháp khoa học sử dụng:   

+ Phương pháp liên ngành khoa học - xã hội.

 + Phỏng vấn sâu: Huy động sự tham gia của cán bộ lão thành qua các giai đoạn lịch sử cùng nghiên cứu và triển khai.

+ Điền dã các di tích lịch sử, thư viện, bảo tàng lịch sử trong và ngoài tỉnh.

+ Phương pháp lịch sử; Phương pháp logic; Phương pháp chuyên gia.

- Các kỹ thuật nghiên cứu xã hội:

+ Phân tích tài liệu (Documents Analysis): Đối với những tài liệu chứa đựng những thông tin có liên quan đến Đề tài trong các Đề tài, Tạp chí, Báo cáo khoa học, Sách báo…

+ Quan sát, nghiên cứu định tính, nghiên cứu mối quan hệ nhân quả: phân tích nhân tố nhằm xác định những nhân tố xã hội nào tác động nhiều nhất đến quá trình hoạt động tổ chức và xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Trà Vinh (1930-2020)

+ Sao chụp, ghi chép các sử liệu, hiện vật lịch sử liên quan.

- Đối tượng và cở mẫu và địa điểm dự kiến quan sát, thu thập:

+ Đối tượng: Thông tin, tư liệu, hình ảnh từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh, các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ từng hoạt động phong trào cách mạng liên quan công tác tổ chức, xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (1930-2020).

+ Số lượng thu thập thông tin, phỏng vấn sâu: 44 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ từng công tác liên quan đến quá trình hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (1930-2020).

+ Số lượng điều tra, thu thập thông tin chứng cứ thông qua hình thức dùng bảng hỏi cơ quan, đơn vị lưu trữ tư liệu, hiện vật trong và ngoài tỉnh: 306 phiếu điều tra, khảo sát (trong tỉnh: Các huyện, thị, thành phố (290 phiếu); ngoài tỉnh: Ngoài tỉnh: Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu trữ quốc gia II Tp Hồ Chí Minh (16 phiếu)); thu thập, sao chụp 150 hình ảnh, hiện vật liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (1930 - 2020)  nhằm khẳng định tình hình bảo quản của tư liệu, hiện vật thuộc đơn vị, phong trào cách mạng liên quan hoạt động tổ chức, xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (1930-2020) đảm bảo có ý nghĩa lịch sử, khoa học.

Nội dung 2: Xây dựng các báo cáo làm rõ về quá trình hình thành và phát triển của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh (1930-2020)  

- Các phương pháp khoa học sử dụng. Trong quá trình biên soạn tác giả đã sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các văn kiện, nghị quyết của Đảng về giáo dục lý luận chính trị có liên quan và kết quả nội dung 1 đã thu thập được để làm cơ sở xây dựng đề cương và viết các báo cáo.

Nội dung 3: Biên soạn và xuất bản Tài liệu Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (1930 -2020)

- Phương pháp sử dụng: Các phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, so sánh, … bằng phương pháp định tính, trên dữ liệu thứ cấp từ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh, các tài liệu từ báo, tạp chí, sách chính thống, các văn kiện của Đảng, các văn bản của Nhà nước liên quan để xây dựng đề cương, viết và hoàn chỉnh bản thảo lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (1930-2020).

Nội dung 4: Viết báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

- Phương pháp sử dụng: Tổng hợp, thống kê. Số liệu kết quả nghiên cứu của đề tài.

Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt).

- Báo cáo tổng hợp kết quả phân tích số liệu điều tra, khảo sát, thu thập thông tin.

- Phương án lưu giữ tư liệu, sử liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (1930 – 2020)

- Báo cáo khái quát tỉnh Trà Vinh, sự ra đời các tổ chức tiền thân của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh trước 1930.

- Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng của các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ở tỉnh Trà Vinh (1930 - 1954).

- Báo cáo công tác tổ chức, xây dựng Đảng của các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ở tỉnh Trà Vinh (1955 - 1975).

- Báo cáo công tác tổ chức, xây dựng Đảng của các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ở tỉnh Trà Vinh (1976 - 1991).

- Báo cáo công tác tổ chức, xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh (1992 - 2020).

- Báo cáo về bài học kinh nghiệm cho công tác tổ chức, xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh trong giai đoạn cách mạng mới.

- Quyển lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (1930-2020)

- Bài báo khoa học.

Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 24 tháng từ 23/5/2023 đến 22/5/2025.

Kinh phí được phê duyệt: 629.288.300 đồng.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 4415340