CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Lượt xem: 512

 

  

Địa chỉ: Số 38, Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3862.369

Fax: 0294.3851.552

Email: skhcntv@travinh.gov.vn

 

Chức năng nhiệm vụ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi tắt là Sở Khoa học và Công nghệ) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 và Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh); Quyết định số 17/2023/QĐ- UBND ngày 09/08/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

Xem Quyết định tại đây:

Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015: https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/72885/612833/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-10-2015-qd-ubnd-ngay-26-5-2015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-tra-vinh-quy-dinh-chuc-nang-n

Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018:  https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/72885/612832/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-40-2018-qd-ubnd-ngay11-10-2018-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-tra-vinh-sua-doi-khoan-2-dieu

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019: https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/72885/612828/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-01-2019-qd-ubnd-ngay-09-01-2019-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-tra-vinh-sua-doi-khoan-3-die

Quyết định số 17/2023/QĐ- UBND ngày 09/08/2023: https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/72891/696938/tin-tuyen-truyen-pho-bien/quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-tinh-tra-vi

Tin liên quan


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 681
  • Tất cả: 4412040