Quyết định 01/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Sửa đổi Khoản 3 Điều 4 và bãi bỏ Khoản 4 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 571

 
Đính kèm Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND: https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/72885/612833/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-10-2015-qd-ubnd-ngay-26-5-2015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-tra-vinh-quy-dinh-chuc-nang-n


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 681
  • Tất cả: 4412040