Quyết định 40/2018/QĐ-UBND ngày11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 557

 

Đính kèm Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND: https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/72885/612833/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-10-2015-qd-ubnd-ngay-26-5-2015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-tra-vinh-quy-dinh-chuc-nang-n


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 681
  • Tất cả: 4412040