SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 10/01/2022 CỦA CHÍNH PHỦ
Lượt xem: 2749
Để triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện xác định rõ trách nhiệm của các phòng/ đơn vị, tiến độ thực hiện đảm bảo việc triển khai Kế hoạch kịp thời, đồng bộ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền phổ biến kế hoạch đến từng công chức, viên chức trong cơ quan. Kiểm tra kết quả thực hiện của các phòng/ đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đạt hiệu quả cao, bao gồm 3 nội dung nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo áp dụng đầy đủ nguyên tắc khoa học về quản lý rủi ro theo thông lệ quốc tế.

2. Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025.

Tổ chức hội thảo, tập huấn, cuộc thi về dự án/ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

 Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ đối với các sản phẩm được công nhận là sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh, sản phẩm gắn với Chương trình OCOP (tối thiểu 70%).

 Tiến hành khảo sát đánh giá trên phạm vi toàn tỉnh về tình hình khai thác, phát triển các đối tượng sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận/văn bằng bảo hộ. 

 Triển khai 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ thông qua hình thức tuyển chọn/ giao trực tiếp tổ chức chủ trì (đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của các hợp tác xã và các tổ chức, doanh nghiệp).

Thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 22 hình thức bảo hộ, trong đó tiến hành đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho 02 sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu (gạo hữu cơ, dừa sáp - mở rộng phạm vi bảo hộ).

3. Tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính:

Tăng cường trách nhiệm của Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở trong cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; xem kết quả thực hiện là cơ sở xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính trên cơ sở Quyết định công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ, tham mưu UBND tỉnh kịp thời bãi bỏ, công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, công khai đầy đủ, đúng quy định; đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Tổ chức tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hành chính.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục đề ra những giải pháp khuyến khích người dân và tổ chức tham gia thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo hiệu quả gắn với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp./.

                                                                          Thi Lan

                                                   Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 681
  • Tất cả: 4412040