SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 162/QĐ-UBND NGÀY 20/01/2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP
Lượt xem: 2799
Để triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, 

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện với mục đích quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện phương châm hành động năm 2022 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ đã được xác định trong Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm các nội dung như sau:

1. Thúc đẩy sự phát triển của thị trường khoa học và công nghệ, hoạt động kết nối cung cầu công nghệ:

Hỗ trợ từ 02 doanh nghiệp trở lên thực hiện chuyển giao, ứng dụng đổi mới công nghệ theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND.

Tổ chức thẩm định hoặc tham mưu Lãnh đạo Sở cho ý kiến kịp thời đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của các ngành chức năng.

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

2. Thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo. Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ cho hoạt động đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ; tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:

Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo: Tổ chức hội thảo, tập huấn, cuộc thi về dự án/ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2022.

Hoạt động sở hữu trí tuệ: Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp 22 hình thức bảo hộ. Hỗ trợ bảo hộ 04 nhãn hiệu chứng nhận thông qua hình thức tuyển chọn/ giao trực tiếp tổ chức chủ trì. Tổ chức 04 lớp tập huấn sở hữu trí tuệ.

3. Đẩy mạnh việc xử lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, nhanh chóng đưa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào ứng dụng trong thực tế. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

4. Đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2025. Đảm bảo có ít nhất 90% các đề tài nghiệm thu trong năm được chuyển giao, ứng dụng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, hộ dân.

5. Tập trung thực hiện Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Ban hành Chương trình chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng, giai đoạn 2021 - 2030 nhằm đưa khoa học và công nghệ ứng dụng vào công tác giống để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh; phấn đấu trong năm có ít nhất 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác giống được triển khai.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: triển khai, ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đảm bảo 100% các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đều được theo dõi, quản lý có hiệu quả, không bỏ sót, chậm trễ các khâu trong quá trình quản lý./.

 

                                                                          Thi Lan

                                                   Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 682
  • Tất cả: 4412041