SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022
Lượt xem: 2623
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. 

Ngày 09/02/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 với mục đích tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của Sở đã được xác định trong Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuân lợi cho các cá nhân, tổ chức liên hệ làm việc với Sở có liên quan đến thủ tục hành chính. Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được áp dụng thực hiện trong Sở, cụ thể gồm 06 nội dung như sau:

 1. Kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính:

- Xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính được Luật giao.

- Tổ chức đánh giá tác động trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính.

2. Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Thực hiện công bố đầy đủ thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận Một cửa, danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Tổ chức niêm yết công khai, đúng, đầy đủ, kịp thời danh mục và nội dung thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, Trụ sở cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị...

- Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị số 107/2021/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

3. Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:

Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

4. Theo dõi việc giải quyết thủ tục hành chính:

- Theo dõi việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở thông qua báo cáo của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính để công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh theo quy định.

- Chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với cơ quan, đơn vị và trách nhiệm người đứng đầu gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

5. Truyền thông phục vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính:        

- Triển khai các văn bản của Chính phủ, Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh trong đội ngũ công chức, viên chức.                                                                

- Tuyên truyền chủ trương cải cách thủ tục hành chính qua hệ thống iOffice nội bộ.

 6. Chế độ thông tin, báo cáo:

 Báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông./.

                                                                           Thi Lan

                                                   Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 681
  • Tất cả: 4412040