LÃNH ĐẠO SỞ

       LÃNH ĐẠO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH

                                                       

 

  GIÁM ĐỐC

  Lê Thành Ôi

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC  

Lư Phước Hiệp