QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thuộc UBND tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 1992 với tên gọi là Ủy ban Khoa học và Công nghệ. Đến năm 1993, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Thông tư liên bộ số 1450 ngày 06/9/1993 Liên bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan quản lý khoa học, công nghệ các tỉnh thành phố; Ủy ban Khoa học và Công nghệ đổi tên thành Sở Khoa học, Công nghệ & Môi trường;

- Thực hiện Thông tư số 15/2003/TTLT – BKHCN – BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Khoa  học – Công nghệ và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về khoa học công nghệ ở địa phương; (chuyển phòng Quản lý Môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường) Sở khoa học, Công nghệ và Môi trường đổi tên thành Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đến ngày 24/9/2008, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 1421/QĐ – UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Kể từ ngày, 06/6/2016, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 và Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh);

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 4415340